Kdy je ten pravý čas podat žádost o umístění do domova pro seniory

Je Vám více jak 65 let a máte sníženou soběstačnost, která vyžaduje celodenní péči? Zaměřujeme se na seniory, kteří opravdu potřebují trvalou pomoc jiné osoby, nemohou zůstat v domácím prostředí, a to ani za pomoci pečující osoby či s pomocí terénních event. ambulantních sociálních služeb. To, že senior potřebuje velkou míru pomoci, by měl odrážet stupeň Příspěvku na péči.

Jak poznáte sníženou soběstačnost:

  1. Podal jste si žádost o příspěvek na péči, kterou posuzuje lékař?
  2. Pomáhá Vám již v přirozeném prostředí jiná sociální či zdravotní služba, třeba terénní?
  3. U nás nesmíte trpět psychiatrickou diagnózu či Alzhaimerem. V tomto Vám pomůže naše středisko, Domov se zvláštním režimem sv. Zdislava. 

Pokud jste senior žijící ve svém domácím, přirozeném prostředí a pociťuje úbytek sil, zhoršení zdravotního stavu a nezvládáte péči o vlastní osobu ani ve spolupráci s rodinou, můžete nejprve požádat o pomoc terénní službu, která zajistí potřebnou péči v přirozeném prostředí domova. V Litoměřicích a spádových obcích může s péčí o člověka se sníženou soběstačností až několikrát denně pomoci Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice, která poskytuje pomoc od 7:00 – 21:00 hod. 365 dní v roce. Farní charitní ošetřovatelská péče může naopak díky terénním zdravotním sestrám, zajistit podání léků a poskytnout i jinou zdravotní péči.

Jestliže se rozhodnete pro péči v přirozeném prostředí s využitím profesionální pečovatelské služby, je dobré již v tuto dobu zažádat také o příspěvek na péči, sociální pracovníci terénní pečovatelské služby Vám pomohou s vyplněním a podáním žádosti. Žádost o tuto dávku se podává na místně příslušné pobočce Úřadu práce. Řízení o poskytnutí příspěvku na péči trvá zpravidla několik měsíců. Z tohoto příspěvku si jeho příjemce hradí úkony péče poskytované pečovatelskou službou. Úkony poskytované ošetřovatelskou službou jsou hrazeny ze zdravotního pojištění zdravotní pojišťovnou. Za převazy a jiné zdravotní úkony tedy rodina nic neplatí. 

V případě, že je již péče rodinných příslušníků, či kombinace péče rodiny a pečovatelské služby, případně i ošetřovatelské služby nedostačující a klient má střední či vysokou míru potřebnosti, je vhodné podat žádost o umístění do domova pro seniory. Aktuálně je velmi pravděpodobné, že nebude nástup uskutečněn okamžitě a to z důvodu plné obsazenosti lůžek. V takovém případě lze využít odlehčovací službu, kterou též poskytujeme. Tato sociální služba umožní umístění seniora na dobu nezbytně nutnou pro regeneraci sil rodiny. Opět záleží na volné kapacitě lůžka. Samotnému nástupu do domova pro seniory předchází určité úkony, které je nutné provést. V akutním případě je nutné vyplnit žádost a donést či odeslat i s vyplněným vyjádřením praktického lékaře, které musí být aktuální. Po té je domluveno sociální šetření. Sociální pracovnice kontaktuje žadatele či kontaktní osobu a domluví konkrétní termín sociálního šetření. Sociální šetření slouží ke zjištění potřeb žadatele v oblasti péče a dalších potřebných informací pro možný nástup do zařízení. 

Žádost do pobytové služby domova proto podávejte v době, kdy jste již z důvodu obtíží při zvládání péče o svého blízkého nuceni oslovit pečovatelskou službu. Pečovatelská terénní služba poskytne profesionální péči v přirozeném prostředí. Pomůže seniorovi ve zvládání běžných činností a odlehčí rodině. Vytvoříte tak časový prostor na psychickou přípravu pro zvládnutí přechodu mezi přirozeným prostředím domova a domovem seniorů. Včas podaná žádost je zárukou, že péče o Vašeho blízkého zůstane kontinuální bez zásahu dlouhodobé lůžkové péče v nemocnici a Vy přitom zvládnete rozložit své síly tak, aby Vás náročná péče zcela nevyčerpala.

Za Farní charitu Litoměřice

Vedoucí Domova na Dómském pahorku Veronika Chaloupková