Realizujeme projekt zaměřený na vzdělávání zaměstanců Farní charity Litoměřice

Od 1. 1. 2012 v naší organizaci realizujeme projekt "Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb". Projekt končí 31. 12. 2013.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

 

V průběhu loňského roku jsme realizovali 17 jednodenních či dvoudenních akreditovaných kurzů zaměřených na zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

V letošním roce jsme zatím zrealizovali 10 jednodenních či dvoudenních akreditovaných kurzů. Ještě je naplánováno v podzimních měsících letošního roku dalších 12 akreditovaných kurzů.

Všechny kurzy jsou určeny jak pro pracovníky v přímé péči – pečovatelky a aktivizační pracovnice, tak i pro vedoucí pracovníky a sociální pracovníky. Témata jsou zaměřena na oblasti komunikace a jednání, syndromu vyhoření, metody sociální a aktivizační práce a na zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Všichni účastníci kurzů získali osvědčení o absolvování kurzu.

Další aktivitou projektu je zrealizovat odborné konzultace procesů kvality poskytování sociálních služeb ve Farní charitě Litoměřice. V loňském roce v Domově na Dómském pahorku, Charitním domově sv. Zdislava a v Domech s pečovatelskou službou proběhla dobrovolná inspekce procesů rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb. Na základě této inspekce proběhly ve všech zmíněných střediscích konzultace s auditorem – konzultantem. V závěru roku 2012 a v první polovině roku 2013 byly všechny připomínky zpracovány pověřenými zaměstnanci. V současné době probíhají závěrečné konzultace s auditorem – konzultantem, zda všechny připomínky jsou zapracovány a jako výstup z těchto aktivit vzniknou nové metodiky, které budou sloužit všem zaměstnancům Farní charity Litoměřice a na jejichž základě dojde ke zkvalitnění poskytovávaných sociálních služeb.