irop-2

Název a číslo projektu: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002152

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktur dílčí měrou přispět k  úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu.

Projekt bude realizován v letech 2017 - 2018 a je spolufinancován Evropskou unií. Předpokládané náklady na projekt činí 3.413.219,50 Kč. 

Výsledkem projektu bude zvýšení kvality služeb centra skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího potřebám klientů a přiblížení standardům 21. století. Středisko nabídne plně vybavené prostory vyznačující se odpovídajícím komfortem, ale především účelností a funkčností tak, aby byla podpořena snaha o dosažení hlavního cíle. Nemovitost, ve které se nachází Středisko sociální pomoci a humanitární pomoci, je ve špatném technickém stavu a jsou nevyhnutelné rekonstrukce. Farní charita Litoměřice proto v rámci tohoto projektu odkoupila budovu od Města Litoměřice, během roku 2018 zmodernizuje vybavení a  zakoupí automobil pro terénní službu. N následných letech jsou plánovány rekonstrukce nemovitosti.

Projektový tým tvoří:

projektový manažer - Mgr. Dana Puškárová, tel. 736 513 109, dana.puskarova@fchltm.charita.cz, Zahradnická 1534/5, 412 01  Litoměřice

finanční manažer - Radka Velitšová, finanční manažerka FCH Ltm

technický manažer - Jakub Ružbatský, vedoucí Střediska soc. prevence a hum. pomoci