Projekt ProživLi vycházel z Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice na období let 2007 – 2009

Doba realizace:
1.7.2009 – 30.12.2009

Realizační tým projektu
Bc. Lenka Kuti, DiS
Bc. Jan Marek
Jakub Ružbatský


Zhodnocení cílů:

1.    Přispět ke snížení stigmatizace cílových skupin (osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny)
Jednou ze základních os projektu ProživLi byla spolupráce se základními a speciálními školami v Litoměřicích. V září jsme kontaktovali všechny základní a speciální školy ve městě a nabídli jim účast na projektu. Podařilo se nám navázat spolupráci se sedmi z osmi oslovených škol. Se zástupci škol jsme poté dohodli termíny přednášek. V roce 2008 jsme realizovali projekty ŽivLi 1 a ŽivLi 2, zástupci škol přivítali pokračování ve spolupráci a v tomto preventivně výchovném programu.
Přednášková činnost byla zaměřena na žáky pátých, v případě zájmu i sedmých tříd. Celkem se přednášek účastnilo 14 tříd. Obsahem přednášek a diskuzí byly konkrétní sociální problémy a situace dětí a mládeže, možnosti jejich řešení a předcházení rizikovému jednání. Na konci přednášky byl dětem rozdán dotazník, který fungoval jako zpětná vazba a prostor pro vyjádření přání a potřeb žáků ve vztahu k jejich volnému času. Na konci každé hodiny byla vyhlášena výtvarná soutěž na daná témata.

2.    Aktivně zapojit žáky základních a speciálních škol do problematiky sociálního vyloučení
V průběhu měsíců říjen a listopad jsme pořádali přednáškovou činnost spojenou s diskuzí v 5. třídách základních škol. Žáky daná problematika velmi zaujala, kladli dotazy a aktivně se do diskuze zapojovali. Učitelé a ředitelé základních škol přivítali tyto aktivity s velkým nadšením.
Součástí přednášek bylo vyhlášení výtvarné sout??e na daná témata (Pojďte se podívat, tady já žiju…,Jsem bezdomovec a žiji v/pod…,V kapse u klokana.., Máme kliku, dveře jsou otevřené!, Moji nejbližší, Hrajeme si na svatbu, Flákám se a baví mě to, Čáry máry pod kočáry, Veď mě dál cesto má, Romano hiphop). Žáky jsme informovali o pravidlech soutěže a podali jsme jim základní informace o projektu. V jednotlivých třídách jsme předali informační plakáty. Žáci vyplnili dotazník. V listopadu jsme ukončili výtvarnou soutěž a vybrali od  žáků obrázky, ze kterých realizační tým vybral 24 nejlepších a zařadil je do pexesa. Celkem bylo vybráno 162 obrázků.

3.    Vytvořit interaktivní školní pomůcku ve formě hry pexeso
Z nejzdařilejších výtvarných prací žáků 5. tříd jsme vytvořili naučné pexeso.
Pexeso tvoří dvojice obrázků, na jedné z nich je napsán název zařízení a na druhé je popsána cílová skupina daného zařízení. Dvojice pexesa tvoří cílové skupiny a zařízení, které spadají v rámci komunitního plánování do skupiny „Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny“.
Žáci si díky tomu uvědomí, jaká zařízení se zaměřují na dané cílové skupiny. Na přední stran? pexesa je znázorněn grafický znak města Litoměřice. Pexeso může také sloužit jako propagační materiál  města Litoměřice.    
V prosinci jsme uspořádali vernisáž a turnaj žáků v pexesu. Na vernisáži jsme shrnuli průběh projektu, předali jsme ceny autorům třech nejhezčích obrázků a třem výhercům turnaje.
S organizačním zajištěním turnaje nám pomáhali členové Dětského zastupitelstva.

Sponzoring a dárci
V průběhu července a srpna byly osloveny vytipované firmy s žádostí o sponzoring či darování cen do soutěže. Věcné ceny věnovali tři soukromé firmy (Dana Provinská – Stříbro a piersing, GAV – Hard Music centrum, Věra Láchová – Bižuterie - dárky). Další věcné ceny byly zakoupeny ze schváleného rozpočtu projektu.

Propagace
Realizační tým zajistil propagaci projektu po celou dobu jeho realizace. Veřejnost jsme informovali o zahájení realizace projektu prostřednictvím internetu a reportáží v Televizi Litoměřic a Lovosic. Projekt jsme prezentovali při setkávání s dalšími poskytovateli služeb působících na různých místech ČR. V rámci komunitního plánování jsme o průběhu projektu informovali zástupce dalších zařízení ve skupině „Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny“.  
Informace o projektu ProživLi jsme průběžně doplňovali na webové stránky Farní charity Litoměřice www.fchltm.cz, článek o projektu byl zveřejněn na webových stránkách Litoměřicka 24  www.litomericko24.cz, v Televizi Litoměřic a Lovosic byly vysílány dva spoty o projektu.

Partneři
Zapojené školy:
ZŠ Boženy Němcové
ZŠ Na Valech
ZŠ Lingua Universal
ZŠ Ladova
ZŠ speciální a praktická Šaldova
ZŠ Havlíčkova
ZŠ Masarykova

Dětské zastupitelstvo – spolupráce při organizačním zajištění turnaje v pexesu

Plány do dalšího období
Vzhledem k velkému úspěchu a kladným ohlasům ze základních škol bychom rádi pokračovali v preventivně výchovných aktivitách. Zvyšování informovanosti a sni?ování stigmatizace cílových skupin je jedním z předpokladů pro pozitivní změnu sociálního cítění ve společnosti.