Poradna pro handicapované

Projekt reaguje, na zvýšení konkurenceschopnosti osob se zdravotním postižením jde o začlenění CS na trh práce. V reakci na sílící boj o pracovní místa v regionu zasaženým dlouhodobou nezaměstnaností pomůžeme znevýhodněným osobám získat kvalitní a dlouhodobé zaměstnání, naučíme je pracovním návykům, získají odborné dovednosti a znalosti pro výkon profese, zvýšíme motivaci, odpovědnost k jejich přístupu k práci. Vše s ohledem na jejich zdravotní hendikep.

Cílem je zapojit osoby se zdravotním postižením, jež jsou v evidenci UP popřípadě OSSZ, na trh práce. U osob, u nichž účast v projektu nepovede přímo k získání pracovního uplatnění, alespoň co nejvíce eliminovat hendikepy v oblasti uplatnitelnosti na pracovním trhu, zlepšení sebepoznání, sebejistoty, sebevědomí vedoucí k jejich pracovnímu uplatnění. 

Projekt se tak snaží zaměřit na problematické aspekty CS a v několika na sebe navazujících etapách některé eliminovat. Díky ucelenému komplexu aktivit, který zahrnuje motivačně a aktivizačně poradenský program, Job poradnu pro osoby s hendikepem, rekvalifikaci, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti zvýšíme zaměstnanost cílové skupiny, pomocí komplexní realizace jednotlivých aktivit s ohledem na individuální potřeby účastníka projektu. Posílíme sociální integraci CS na trhu práce tím, že budeme odstraňovat překážky, které znesnadňují jejích rovnocenný vstup a udržení na trhu práce. V poslední fázi bude účastník projektu ideálně umístěn na trh práce, podpoříme CS dotací v rámci nástroje dotovaného pracovního místa na 12 měsíců. Projekt je koncipován tak, aby CS byla lépe připravená využít svůj individuální potenciál.

 

KA 01 Výběr účastníků projektu doplňková aktivita KA 02

KA 02 Motivační a aktivizační poradenský program

KA 03 Job poradna pro osoby s handicapem

KA 04 Rekvalifikace - vzdělávací kurz

KA 05 Finanční gramotnost

KA 06 Dotovaná pracovní místa

KA 07 Spolupráce se zaměstnavateli