Farní charita Litoměřice provozuje několik středisek, kde jsou poskytovány služby různým cílovým skupinám. Dům P. Marie Pomocné, kde najdeme nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a azylový dům, je určen pro osoby bez přístřeší. V dalších zařízeních jsou poskytovány služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Jedná se jak o služby pobytové (Domov na Dómském pahorku, Charitní domov sv. Zdislava, tak teréní (Pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba).

Poslání

Posláním Farní charity Litoměřice je v souladu s křesťanskými hodnotami Římskokatolické církve pomáhat bližním bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

Prostředky pro naplňování poslání

 • Poskytování sociálních a zdravotních služeb
 • Humanitární pomoc a sbírková činnost

Cíle

 • Pomoc člověku v nouzi
 • Zprostředkování setkání člověka s Bohem
 • Prevence sociálně patologických jevů ve společnosti
 • Začlenění sociálně vyloučených lidí zpět do života ve společnosti

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lidé nacházející se v krizové nebo dlouhodobě nepříznivé životní situaci, kterou nedovedou sami řešit. Pomoc je poskytována formou poskytovaných služeb a činností. Každá služba má přesně definovanou cílovou skupinu, na kterou se specializuje a má rovněž vymezeno komu služba poskytována není.

Principy

Základním principem je křesťanská láska k bližnímu (Bible Mt. 25,40).

Princip práva na důstojnost. S každým člověkem je jednáno tak, aby nebyla porušena jeho důstojnost. Tento princip je charitními pracovníky naplňován lidským přístupem ke každému člověku.

Princip rovnosti. Charita nabízí, pomáhá a zprostředkovává pomoc lidem bez ohledu na jejich původ, rasu, etnickou příslušnost, barvu pleti, národnost, jazyk, věk, zdravotní stav, vyznání, politickou příslušnost, pohlaví či sexuální orientaci.

Předmět činnosti

 • Zřizování a provozování charitních domovů, ústavů, zdravotnických zařízení, stacionářů, domovů pokojného stáří, domovů pro matky v tísni, a dalších sociálních zařízení.
 • Zřizování chráněných dílen a pracovišť.
 • Zřizování šatníků pro sociálně slabé občany.
 • Poskytování služeb ošetřovatelských, rehabilitačních, pečovatelských, osobní asistence a dalších sociálních služeb.
 • Účast na sbírkách a humanitárních akcích za účelem pomoci potřebným.

Činnosti se řídí platnými právními normami, vnitřními předpisy organizace, standardy kvality sociálních služeb, etickým kodexem Charity ČR.

Organizační struktura

Organizační struktura Farní charity Litoměřice