Kdy oslovit terénní Pečovatelskou službu?
29. března 2021 Pečovatelská služba

Kdy oslovit terénní Pečovatelskou službu?

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice se rozšiřuje nejen personálně, ale i kvůli přibývajícím počtům zájemců o službu. V nynější nelehké době se v praxi setkáváme se skutečností, že domovy jsou přeplněné a jsou dlouholeté čekací doby. Pečovatelská služba však umí zajistit kvalitní každodenní péči v domácím prostředí. V poslední době se nám rozšiřuje péče o klienty, kteří jsou upoutáni na lůžko, mají různé typy demencí, nebo potřebují dopomoc s péčí o svou osobu.

Jako terénní pečovatelská služba poskytujeme svou pomoc na území města Litoměřice a v okruhu do 15 km od města. Cílem naší činnosti je napomáhat občanům k tomu, aby mohli zůstat co nejdéle ve svých domovech a zachovat si tak vazby na své přirozené domácí prostředí, ve kterém se nachází jejich rodina, přátelé a blízcí. Cílem je také podpořit klienta, aby byl co nejvíce soběstačný.

Jsme tu pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (seniory), osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením a rodiny s dítětem/dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby s péčí o sebe či o domácnost. 

O naši službu může požádat a základní informace získat jak zájemce, tak rodina či blízcí. Svým klientům nabízíme činnosti, mezi něž patří základní sociální poradenství a úkony péče o osobu.

V situaci kdy je pro klienta úkon běžné hygieny náročný, někdy i bolestivý, vybereme společně takovou variantu mytí, s podporou pečovatelky, aby to bylo co nejpohodlnější, bezpečné a se zachováním důstojnosti. Naše služba nabízí speciální vanu, která umožňuje mytí přímo na lůžku.

Pomůžeme s výměnou inkontinentních pomůcek. Používá-li klient inkontinenční pomůcky a jejich výměna je pro něj náročná, pečovatelka může i několikrát denně pomoci tento úkon zajistit.

V případě že se klient stravuje s velkými obtížemi (potřebuje pomoc při podání jídla, sám si jednotlivá sousta nedokáže nakrájet), pečovatelka mu vždy pomůže.

Každý člověk má touhu se někdy jít podívat do blízkého okolí, za svým známým či blízkým, ale také si vybrat zboží. Jindy si klient přeje společně sepsat nákup, kdy ho pečovatelka přinese.

Pomůžeme s drobným úklidem. Pečovatelka společně provádí úklid s klientem a doplňuje své ruce tam, kde již síly klienta nestačí. Případně pomůžeme sjednat pravidelný úklid komerční službou.

Jsme schopni zajistit podání žádosti o Příspěvek na péči poskytovaný Úřadem práce, pomoci s vyplněním formulářů či jiných dokumentů. Naše služby jsou regulované zákonem a dle vyhlášky poskytujeme vykonávané úkony za 130,-Kč na hodinu, přičemž se platí jen za skutečně využitý čas, který u klienta pečovatelky stráví. Službu si pak klient platí ze svého nebo využije již zmíněný příspěvek na péči.

Aktivně spolupracujeme s dalšími organizacemi Farní charity, jimiž jsou Domov na Dómském pahorku, Charitní domov sv. Zdislava, Charitní ošetřovatelská služba nebo Středisko sociální prevence a humanitární pomoci (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum). Jsme schopni zajistit odvoz do denního stacionáře Charitního domova sv. Zdislava a zpět ke klientovi domů, přičemž se postaráme i o pomoc s ranní hygienou, převlékáním, přípravou snídaně aj. 

Své činnosti se snažíme vykonávat pečlivě, kvalitně a efektivně a dbáme na to, aby mezi námi a klientem byla vždy důvěrná a přátelská atmosféra. Do vykonané péče aktivně zapojujeme i klientovu rodinu, aby byly zapojeny všechny formy podpory a vznikl multidisciplinární sehraný tým. Naše možnosti nám dovolí svou pomoc a podporu vykonávat denně, a to i včetně víkendů a svátků, v čase od 07.00 – 21.00 hodin.

Pečujete o své blízké?

Pracovníci pečovatelské služby Vás zastoupí v péči o Vaše blízké, abyste měli možnost chodit do práce a také, abyste měli dostatek odpočinku. Zajistí péči v oblastech, které jsou pro Vás náročné. Nastaví pravidelnou péči a jistotu, když nebudete přítomen. Pomůžou zajistit další nezbytné služby, které jsou k péči potřeba, jimiž jsou domácí zdravotní péče nebo zprostředkování odlehčovací péče, když jedete na dovolenou. Dokáží vyhodnotit, jaké kompenzační pomůcky či hygienické prostředky jsou vhodné a zajistí je. 

Máte problém (Váš blízký má problém) s orientací, zapomíná, nepoznává osoby, trpí demencí?

Pracovníci znají projevy nemoci, umí na ně reagovat a můžete s nimi o nich mluvit. Pomohou přizpůsobit prostředí tak, aby bylo co nejbezpečnější. Dále naplánují strukturu dne tak, aby přinášela jistotu a bezpečí vašemu blízkému. Jednají dle aktuální situace a hledají možnosti podpory, které se můžou rozšiřovat, aby byla zachována bezpečnost Vašeho blízkého. V neposlední řadě jsou schopni jednat s Vámi o dalších možnostech péče a hledat řešení pro blízké trpící demencí, a řešit přípravy na odchod do pobytového zařízení

Nemůžete se bez pomoci pohybovat nebo chodit, většinu času trávíte na lůžku?

Pracovníci Vám pomohou zajistit bezpečné domácí prostředí, pomůžou zajistit kompenzační pomůcky, abyste mohli být co nejsamostatnější, poskytnou pomoc při přípravě stravy, pomůžou s oblékáním a přípravou oblečení, podpoří Vás při nácviku pohyblivosti a sebeobsluhy, zprostředkují kontakt s lékařem, zajistí vyzvednutí léků. Dále společně s vámi budou hledat způsob, jak předcházet možným zdravotním komplikacím, jako jsou proleženiny, pohyblivost kloubů či potíže s vyprazdňováním. Pomůžou Vám žít co nejdéle způsobem, na jaký jste byli zvyklí. 

Máte zrakové či sluchové postižení? Pečujete o blízkého se zrakovým nebo sluchovým postižením?

Pracovníci Vás podpoří při denních aktivitách, pomůžou Vám upravit domácí prostředí, aby se v něm dalo pohybovat co nejbezpečnější, pomohou Vám vybrat a zajistit kompenzační pomůcky, přizpůsobí komunikaci Vaším potřebám, zajistí kontakt s tlumočníkem znakového jazyka či pomůžou s doprovodem, kam budete potřebovat. 

Máte chronické onemocnění? Pečujete o blízkou osobu s chronickým onemocněním?

Pracovníci znají základní informace o těchto nemocech a spolupracují s odborníky (zdravotními sestrami v terénu). Po konzultacích se zdravotními sestrami Vás podpoří při dodržování léčebného režimu. 

Žijete s duševním onemocněním?

Pracovníci znají základní informace o duševním onemocnění, zajistí Vám pravidelnou podporu. V případě zhoršení zdravotního stavu budou vědět, jak zajistit případnou pomoc. 

Jste krátce po úrazu, nebo po operaci?

Pracovníci Vám poskytnou každodenní pravidelnou pomoc dle Vašeho přání a pomůžou v situacích, které nezvládnete. V případě potřeby Vám zajistí půjčení kompenzačních pomůcek, které Vám umožní co největší samostatnost. 

Pokud se rozhodnete nás oslovit, rádi Vás přivítáme v naší kanceláři, kde Vám představíme detailně naši službu. Pokud není ve Vašich silách se do kanceláře dostavit, lze podat informace pouze telefonicky na telefonních číslech 731 402 424, 417 770 096, 731 679 077 a domluvit si osobní schůzku v domácnosti zájemce o službu. Schůzka není nijak závazná, ale žádoucí. Je potřeba, aby sociální pracovník vždy viděl zájemce osobně, představil se mu, seznámil ho se službou a viděl i přirozené prostředí, ve kterém zájemce žije. Při této návštěvě se v případě, že se rozhodnete naši službu využívat, sepíše individuální plán, což je písemný dokument, ve kterém se zaznamenává dohodnutý průběh služby, který směřuje k dosažení osobních cílů zájemce. V individuálním plánu každého zájemce jsou zaznamenávány a zohledněny jeho potřeby, přání a způsob realizace pomoci. Cílem individuálních plánů je snaha o vymezení rozsahu poskytování služby přesně na míru každému zájemci (např. pomoc s celkovou hygienou, příprava čistého oblečení, vyprání špinavého oblečení, pomoc s přesunem do koupelny, omytí, osušení, promázání krémem či masáž kůže, pomoc s oblékáním…). Následně se vytvoří smlouva, již zájemce podepíše a služba může začít. Pečovatelky se dostavují do domácnosti ve smluveném čase na základě individuální dohody. Pečovatelka je odborná profesionální pracovnice, která zajišťuje péči o člověka, který je závislí na pomoci druhé osoby a to i několikrát během dne. Nedokáže nahradit osobní kontakt s přáteli, ale může klienta pravidelně k přátelům doprovázet, nebo může nabídnout pomoc se připravit na návštěvu u něj doma.

Je třeba připomenout, že poskytnutí pečovatelské služby je vázáno na základní podmínku, kdy klient služby potřebuje pomoc druhé osoby, kterou mu nemůže poskytnout nikdo blízký ani jiná veřejná služba. Poskytnutí tzv. velkého úklidu proto připadá v úvahu jen u klientů pečovatelské služby, kteří potřebují i další jinou péči o svou osobu, či v místě není jiná služba, která úklidy provádí. 

Pečovatelská služba je tzv. šitá na míru a není nutné, aby se začala poskytovat až v době, kdy síly dojdou klientovi nebo rodině, např. když se klient vrací z dlouhodobé hospitalizace, je po úraze, blízcí jsou vyčerpaní atp. Naopak je dle nás důležité, aby služba započala dříve, než k takové situaci dojde, aby se jí včas předešlo. Nebojte se nás kdykoliv oslovit!

Bc. Alena Mohauptová

vedoucí a sociální pracovník - Pečovatelská služba
Tel.: 731 402 424 E-mail: WerxRWcg38Hz-~l7VX~pT6bl85prRb~lW5pJ